Pedagogisch plan

 

Het beleid bij de SOM is vastgelegd in het Pedagogisch Plan. Het pedagogisch plan beschrijft de afspraken over de regels en gang van zaken bij de SOM. Het is een leidraad voor de medewerkers en  geeft u als ouder ook inzicht hierin.
Een goed pedagogisch plan vinden wij belangrijk; het is ontstaan vanuit het gedachtegoed van SOM en vormt daarmee de onderlegger voor het dagelijks handelen in de praktijk.

Het pedagogisch plan wordt als onderlegger gebruikt om te komen tot een eenduidige manier van werken binnen de organisatie. Het pedagogisch plan geeft houvast en is leidraad voor verantwoord handelen zoals wij dit verwachten van onze medewerkers. In het plan wordt verwoord wat de rol van de pedagogisch medewerker in de organisatie is. Centraal staan de begeleiding en stimulering van kinderen en de communicatie met ouders.

Er is samenhang tussen het ouderbeleid (Oudercommissie) en het pedagogisch beleid. Het één ligt in het verlengde van het ander. Het pedagogisch beleid en het ouderbeleid vormen een congruent geheel. De oudercommissieleden worden gekozen door de ouders. Iedere locatie heeft haar eigen afgevaardigden, die de belangen behartigen van de klant. Er is minimaal 4 x per jaar overleg tussen de oudercommissie en het bestuur van SOM.

Hier vindt u de volledige tekst van het Pedagogisch plan.